St Bernadette's Parish - Sunshine North

MASS TIMES AND BOOKINGS

Normal Mass times:

Saturday 6.30pm

Sunday 8.30am; 9.45am (Polish); 11am; 7pm

NO MASS AT THE COMMUNITY CENTRE AT COOKE AVE

Vietnamese Mass: Every Sunday at 12.30pm

Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday 9.15am

Wednesday Evening 7.00pm

 

Giờ Thánh Lễ bình thường:

Thứ Bảy 6:30pm

Chủ nhật 8:30am; 9:45am (tiếng Ba Lan); 11:00am; 7:00pm

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ Ở TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG TẠI COOKE AVE

Thánh lễ tiếng Việt: Mỗi Chúa Nhật thứ nhất và thứ ba hàng tháng lúc 12:30pm

Thứ Ba và Thứ Năm 9:15am

 

 

Our Society

Mass Times

Weekly Bulletin

Safeguarding